دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندادنند حریفان که تو منظور منی